Już od 2018r. (prawdopodobnie od 1 kwietnia 2018) w ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy określające działanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. SPLIT PAYMENT

(wyłącznie w relacjach firma-firma, nie będzie stosowany w transakcjach firma – osoba prywatna).

Na czym polega?

Płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w następujący sposób:

wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób),

kwota VAT – na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

(zapłata w ramach mechanizmu split payment – tylko w złotych polskich).

Cel?

Mechanizm ten ma umożliwić organom podatkowym monitorowanie oraz blokowanie środków z tytułu podatku od towarów i usług na rachunkach VAT, eliminując tym samym możliwość „znikania” podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Proponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu split payment.

Do podatników stosujących ten mechanizm nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej.

Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie.

Leave a reply