Od 2018r. roku jest to znacznie wyższa kwota niż w latach poprzednich, wynosi 10.000,00 zł.

Podatnicy kupujący składniki majątku trwałego o wartości nie wyższej niż 10.000,00 zł mogą zaliczyć je do kosztów na podstawie
art. 16d ust. 1 o CIT (analogiczny jest przepis art. 22d ustawy o PIT), bez amortyzacji (odpisów w czasie),
w miesiącu przyjęcia do używania (jednorazowa amortyzacja).

Nowy limit wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, tj. 10.000,00 zł w miejsce 3.500,00 zł stosuje się
do środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r., bez względu na to, kiedy zostały one nabyte lub wytworzone.

Leave a reply