Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dane podatkowe i księgowe w określonym, wystandaryzowanym formacie, umożliwiające organom ich łatwą analizę.

Obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK w postaci ewidencji zakupu i sprzedaży (rejestrów VAT) tzw. struktury JPK_VAT, od 1 stycznia 2018r. będzie dotyczył również Mikroprzedsiębiorców.

Poza strukturą JPK_VAT, wysyłaną każdego miesiąca bez względu na to, czy deklaracje składane są miesięcznie czy kwartalnie, na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej obowiązkowo będzie trzeba przekazać wybrane, pozostałe struktury (od 1 lipca 2018r.):

JPK_KR- dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe,

JPK_RB – dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności,

JPK_MAG – dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową,

JPK_FA – dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT,

JPK_PKPIR – dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,

JPK_EWP – dotyczy prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Struktura JPK_VAT powinna być wysłana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, którego informacja ta dotyczy (termin jest analogiczny do terminu składania miesięcznej deklaracji VAT-7).

Co z plikiem JPK_VAT dla Mikroprzedsiębiorstw prowadzących ewidencje VAT ręcznie?

Od 1 stycznia 2018r. będzie obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Gdzie znajduje się definicja Mikroprzedsiębiorcy?

W art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Czy jeśli firma nie jest vatowcem to również musi składać pliki JPK?

Podmioty te będą musiały składać pozostałe struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Podmioty będące podatnikami podatku VAT mają rozszerzony obowiązek w postaci konieczności składania co miesiąc struktury JPK_VAT.

 

 

Leave a reply